Statuten

Vrijdag 15 september 2017 hebben Robin Frietman en Marco Holtus namens het bestuur van de ADO de nieuwe statuten getekend welke aansluitend gedeponeerd zijn bij Dirkzwager advocaten en notarissen te Arnhem.

Na een voorbereiding van ruim een jaar, 2 algemene ledenvergaderingen, belangrijke input van de notaris, Johan van Dijk, Henk Vink, Frank Haanschoten en namens het bestuur Michel van Hulzen, Michael Faasen en Marco Holtus kan het bestuur dit traject vandaag officieel afsluiten.

De vorige statuten welke de basis vormen voor het Huishoudelijk reglement waren van 1987!!
Tijd dus voor een belangrijke update welke juridisch gezien ons weer klaar maakt voor de toekomst, daarnaast staat het belang van de leden uiteraard voorop!

Wij danken iedereen die geholpen heeft dit tot stand te brengen.

- 1 -
STATUTEN _____________________________________________________
Artikel 1 ________________________________________________________ Naam __________________________________________________________
De vereniging draagt de naam Arnhemse Dart Organisatie A.D.O, ____ welke naam kan worden afgekort tot A.D.O. _______________________
Artikel 2 ________________________________________________________
Zetel ___________________________________________________________
De vereniging heeft haar zetel te Arnhem. _________________________
Artikel 3 ________________________________________________________
Doel ___________________________________________________________
Het doel van de vereniging is het stimuleren en promoten van de _______ dartsport en het organiseren van competities en toernooien op dit gebied, alles in de meest ruime zin des woords. ___________________________
Artikel 4 ________________________________________________________
Leden, ereleden en begunstigers ____________________________________
4.1 De vereniging kent naast gewone leden ook ereleden en begunstigers. ___
4.2 Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het ______ bepaalde in artikel 5. __________________________________________
4.3 Erelid is diegene die door de algemene vergadering (hierna: de "ALV") _ met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, als zodanig is __ benoemd vanwege de omstandigheid dat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. _______________________________
4.4 Begunstiger is degene die de vereniging steunt met een financiële ______ bijdrage, waarvan het minimum jaarlijks door het bestuur wordt _______ vastgesteld. _________________________________________________
4.5 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle ____ leden zijn opgenomen. ________________________________________
Artikel 5 ________________________________________________________
Toelating _______________________________________________________
5.1 Het bestuur beslist omtrent toelating van leden. _____________________
5.2 Bij niet toelating tot lid kan de ALV alsnog tot toelating besluiten. ______
5.3 Het bestuur kan een lid schorsen indien het lid bij herhaling in strijd ____ handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen, _____ gedrag en/of uitlatingen dan wel anderszins het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel dreigt te schaden. Een schorsing kan ___ maximaal worden opgelegd vanaf de aanvang van het winterseizoen, te __ weten één oktober van ieder jaar, tot en met de aanvang van het volgende winterseizoen. Het bestuur stelt het lid schriftelijk, met opgave van _____ redenen, in kennis van de schorsing. Gedurende de periode dat een lid is _
- 2 -
geschorst, kunnen door hem de aan het lidmaatschap verbonden rechten _ niet worden uitgeoefend. _______________________________________
Artikel 6 ________________________________________________________
Einde van het lidmaatschap, leden en ereleden ________________________
6.1 Het lidmaatschap eindigt: ______________________________________
a. door de dood van het lid; __________________________________
b. door opzegging van het lid; ________________________________
c. door opzegging namens de vereniging. Opzegging namens de _____ vereniging geschiedt door het bestuur; _______________________
d. door ontzetting. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het _ bestuur. ________________________________________________
6.2 Het uitgetreden, geroyeerde of geschorste lid is verplicht binnen vijf ____ dagen na uittreding, royement of schorsing de onder hem of haar _______ berustende eigendommen van de vereniging in te leveren. ____________
Artikel 7 ________________________________________________________
Middelen _______________________________________________________
7.1 De middelen van de vereniging worden gevormd door al hetgeen zij uit _ de contributie, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, verhuur of verkoop van eigendommen of welke andere wijze dan ook verkrijgt. ____
7.2 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die ___ door de ALV zal worden vastgesteld. _____________________________
7.3 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ___ ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te _______ verlenen. ___________________________________________________
Artikel 8 ________________________________________________________
Bestuur _________________________________________________________
8.1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste acht meerderjarige _ leden, die door en uit de ALV worden gekozen. _____________________
8.2 De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende _ voordrachten, behoudens het bepaalde in lid vier. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur alsmede geregistreerde __ leden die tezamen ten minste twee procent (2%) van het totaal aantal ____ geregistreerde leden uitmaken. De voordracht van het bestuur wordt bij __ oproeping voor de vergadering meegedeeld en moet één week voor de __ ALV bekend zijn bij de leden. Een voordracht van de leden als bedoeld _ in dit artikel moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het __ bestuur worden ingediend. _____________________________________
8.3 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door ___ met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit _
- 3 -
van de ALV, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde __ van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. _________________
8.4 Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de ALV overeenkomstig het _ voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ___ ontnemen dan is de ALV vrij in de benoeming. _____________________
8.5 Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming _ uit die voordrachten. __________________________________________
Artikel 9 ________________________________________________________
Einde bestuurslidmaatschap _______________________________________
9.1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan _ te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, _ eindigt door het verloop van die termijn. __________________________
9.2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is ____ herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op _ het rooster de plaats in van zijn voorganger. ________________________
9.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: __________________________
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; en ________
b. door het vrijwillig aftreden van een bestuurslid (bedanken). _________
9.4 Bij ontstentenis of belet van alle één of meer leden van het bestuur, niet _ zijnde alle bestuursleden of de enige (overgebleven) bestuurder, nemen __ de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. ______________________________________________________
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige ________ (overgebleven) lid van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door _ een persoon die daartoe door de ALV, al dan niet uit zijn midden, is of __ wordt aangewezen. Gaat de ALV niet binnen twee weken tot een _______ zodanige aanwijzing over dan wordt het bestuur waargenomen door de __ persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het ________ arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. _____________
Artikel 10 _______________________________________________________
Bestuursfuncties-besluitvorming van het bestuur ______________________
10.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ___ penningmeester aan. __________________________________________
10.2 In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent totstandkoming en de inhoud van een besluit van __ het bestuur niet beslissend. _____________________________________
- 4 -
10.3 Bij huishoudelijk reglement (hierna: "HHR") kunnen nadere regelen ____ aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur __ worden gegeven. _____________________________________________
Artikel 11 _______________________________________________________
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging _________________________________
11.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met _ het besturen van de vereniging. __________________________________
11.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur _ bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ________________________________________________
11.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ______ onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het _ bestuur worden benoemd. ______________________________________
11.4 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het _____ sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging _ zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een _ derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een _ derde verbindt. De waarde die de rechtshandeling als bedoeld in de _____ vorige zin vertegenwoordigt, mag, indien deze niet is opgenomen in de __ begroting als bedoeld in artikel 12.3, niet meer dan vijf procent (5%) van de begroting overstijgen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan ___ door en tegen derden beroep worden gedaan. _______________________
11.5 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, zulks ter ____ uitvoering van rechtsgeldig genomen besluiten. _____________________
Artikel 12 _______________________________________________________
Jaarverslag – rekening en verantwoording ___________________________
12.1 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ___________________
12.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ___ zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten _ en verplichtingen kunnen worden gekend. _________________________
12.3 Het bestuur stelt jaarlijks, onder goedkeuring van de ALV, een begroting op voor het komende verenigingsjaar. ____________________________
12.4 Het bestuur brengt op een ALV binnen zes maanden na afloop van het __ verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste _ vijf maanden door de ALV, zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en ___________
- 5 -
verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. __ Elk lid kan de voornoemde stukken desgewenst opvragen bij het bestuur _ vanaf het moment van uitnodiging voor de ALV. ___________________
12.5 De ALV benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie _ onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit. _________________________
Artikel 13 _______________________________________________________
Algemene vergaderingen - bijeenroeping _____________________________
13.1 Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet ____ door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ___________
13.2 Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt __ een algemene vergadering – de ALV – gehouden. ___________________
In de ALV komen onder meer aan de orde: ________________________
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; ___________
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het __ volgende verenigingsjaar; _________________________________
c. de voorziening in eventuele vacatures; _______________________
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de ______ oproeping voor de ALV. __________________________________
13.3 Andere ALV's worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk ___ acht. _______________________________________________________
13.4 De termijn voor de oproeping van een ALV bedraagt ten minste veertien dagen. _____________________________________________________
13.5 Oproeping tot de ALV geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen per e- _ mail, de oproep zal tevens op de website van de vereniging worden _____ geplaatst. ___________________________________________________
Artikel 14 _______________________________________________________
Besluitvorming van de Algemene Vergadering ________________________
14.1 Het ter ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ________ vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet _ schriftelijk vastgesteld voorstel. _________________________________
14.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid ____ bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe _____ stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien _ de oorspronkelijke stemming niet behoorlijk of schriftelijk geschiedde, __ een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
- 6 -
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ________
14.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle ______ besluiten van de ALV genomen met volstrekte meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen. _________________________________________
14.4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet uit te zijn gebracht. _______
14.5 Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid __ heeft verkregen heeft een tweede stemming plaats tussen de twee ______ personen die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben ___ verkregen en is hij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid _ van de uitgebrachte stemmen heeft verzameld. Wanneer bij de eerste dan wel de tweede stemming als bedoeld in het vorige lid de stemmen staken, beslist het lot. _______________________________________________
14.6 Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. __________________________
14.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een _______ schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde leden dit voor de stemming verlangt. __________________________________
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ____ Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ___ hoofdelijke stemming verlangt. __________________________________
14.8. Zolang in een ALV alle stemgerechtigde leden aanwezig of ___________ vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits _ met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende ____________ onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot _______ ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op __ de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent __ het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband ____ houdende formaliteit niet in acht genomen. ________________________
14.9 De leden kunnen ook buiten vergadering besluiten, mits zij allen hun ___ stem voor het voorstel hebben uitgebracht en mits met voorkennis van __ het bestuur. _________________________________________________
Artikel 15 _______________________________________________________
Toegang en stemrecht _____________________________________________
15.1 Toegang tot de ALV hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang _ hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Een geschorst ____ bestuurslid heeft alleen toegang tot de ALV waarin het besluit tot ______ schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. _______________________
15.2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de ___
- 7 -
ALV. ______________________________________________________
15.3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. ________
15.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander _ lid laten uitbrengen. ___________________________________________
Artikel 16 _______________________________________________________
Statutenwijziging ________________________________________________
16.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden _________ aangebracht dan door een besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen ___ met de mededeling dat een wijziging van de statuten zal worden _______ voorgesteld. _________________________________________________
16.2 Zij die de oproeping tot de ALV voor de behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde ____ wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de _________ vergadering wordt gehouden. ___________________________________
16.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de __ uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde _ van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet __ twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan een week, maar binnen vier weken daarna een _ tweede vergadering bijeengeroepen, op de wijze als bedoeld in lid 1 van _ dit artikel, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of _____________ vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits ___ met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte ____ stemmen. ___________________________________________________
16.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een ______ notariële akte is opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte is __ ieder bestuurslid bevoegd. ______________________________________
16.5 Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van _______ Koophandel. ________________________________________________
Artikel 17 _______________________________________________________
Ontbinding _____________________________________________________
17.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het _ bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van ________ overeenkomstige toepassing.____________________________________
17.2 De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot ___